O projekcie

Projekt „Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie przez Uczestników (pracowników KSWP zaangażowanych w edukacje dorosłych):

  1. kompetencji z zakresu skutecznych praktyk edukacyjnych, służących adaptacji językowej, kulturowej i społecznej cudzoziemców poprzez udział uczestników projektu w zagranicznych mobilnościach do Hiszpanii, Portugalii i Holandii.
  2. zebranie informacji na temat efektywnych polityk migracyjnych stosowanych w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy, posiadających korzystną strategię i znacznie dłuższą historię wspierania imigrantów oraz wdrożone skuteczne narzędzia praktyczne.
  3. wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej,
  4. zwiększenie doświadczenia KSWP we współpracy międzynarodowej i prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. Działania przygotowawcze

a)   indywidualne konsultacje z branżowego języka angielskiego oraz

b)   szkolenie dla uczestników projektu z przygotowania kulturowego nt. kultury Portugalii, Hiszpanii i Holandii

2. Działania w zakresie mobilności tj.

a)   1 wyjazd do organizacji w Portugalii 

b)   1 wyjazd do organizacji w Hiszpanii 

c)   1 wyjazd do organizacji w Holandii 

Odbycie przez uczestników projektu szkoleń (teoria + praktyka) w każdym z państw z zakresu metod i technik kształcenia stosowanych w różnych krajach, wypracowanie dobrych praktyk i przeniesienia ich na Polski grunt.

3. Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe,

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności,

c)  współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz zaświadczenie potwierdzające kompetencje nabyte przez uczestników podczas zagranicznych wyjazdów.